facebook  ИСУН

Преминаха две от обученията, организирани от МИГ Кирково-Златоград на тема "Новите проекти-2024". В Златоград и Ерма река бяха представени следните програми:
- Подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаяти;
- Заетост - Компонент 3;
- Индикативната годишна програма 2024 с приеми за неземеделски дейности, млади фермери, малки стопанства;
- Актуалните приеми до 30/04/2024 по мерки 4,1 и 4,2 на МИГ Кирково- Златоград.
Обученията продължават:
13/03/2024 - с. Долен;
14/03/2024 - Кирково;
15/03/2024 - Чорбаджийско;

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.