facebook  ИСУН

Удължени  до 31.05.2024  са периодите за прием на проектни предложения:

- по мярка 4,1   - "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“   и

- по мярка 4,2 – „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти"  от Стратегията на МИГ Кирково-Златоград.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.