facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Нов краен срок  - 14.06.2024  за прием на проектни предложения :

- по мярка 4,2 – „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти"  от Стратегията на МИГ Кирково-Златоград.

Мярката е подходяща за дейности, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

·        мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/ заместващи мляко и млечни продукти;

·        месо и месни продукти;

·        плодове и зеленчуци, включително гъби;

·        пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

·        зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

·        растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

·      технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

·        готови храни за селскостопански животни (фуражи);

·        гроздова мъст, вино и оцет.

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.