facebook  ИСУН

Актуални приеми:

Приключи трети  прием на проекти по мярка 4,2 на МИГ Кирково-Златоград за инвестиции  в преработка, предлагане на пазара и развитие на  на селскостопански продукти. Кандидатите  имаха възможност да представят своите предложения  за преработка на  широка гама растителни и животински продукти.

Стартира оценка на предложенията от страна на МИГ, която следва да приключи в рамките на 30 дни.

В процес на оценка са и  подадените проекти по  друга мярка   4,1 на МИГ, за развитие на земеделските стопанства, чийто прием приключи на  31.05.2024 г.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.