facebook  ИСУН

Актуални приеми:

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД”

              

        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ                        

И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Управителният съвет на „МИГ Кирково – Златоград“, на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружението и Решение № УС – 79. 344/ 17.06.2024г., свиква Общо събрание на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД“, на 03.07.2024г. (сряда) от 14.00 часа в град Златоград, зала на ОбС, при следния:

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.      Актуализация на Стратегията за ВОМР.

2.      Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ за 2023г.

3.      Приемане на Годишен доклад по Подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ за 2023г.

4.      Приемане на Годишен финансов отчет за 2023г.    

5.      Други.

 

Заб.  Линковете с достъп до материали по точките от дневния ред са активни.

  

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя а присъстващите.

 

 Сали Рамадан,

Председател на УС

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.