facebook  ИСУН

 

Актуални приеми:

BG06RDNP001-19.646 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Начало на прием: 01.11.2022 г.  Втори краен срок: 28.02.2023година, 17:00 часа.

Кандидатстване, документи и разяснения - в ИСУН 2020

Документи за кандидатстване и информация:

0. Обява за ВТОРИ ПРИЕМ 
1. 
Условия за кандидатстване
2.1 
Документи за попълване към условията за кандидатстване
2.2 
Документи за информация към условията за кандидатстване
3.1 
Условия за изпълнение и приложения

3.2 Приложения към Условия за изпълнение и приложения

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

·         мляко и млечни продукти,;

·         месо и месни продукти;

·         плодове и зеленчуци, включително гъби;

·         пчелен мед и пчелни продукти  

·         зърнени, мелничарски и нишестени продукти  

·         растителни и животински масла и мазнини  

·         технически и медицински култури,  

·         готови храни за селскостопански животни ;

·         гроздова мъст, вино и оцет.

 

Допустими кандидати: 

Процедурата е предназначена за еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни или големи  предприятия, както и земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро.

Кандидатите трябва да са регистриране на територията на МИГ Кирково-Златоград. Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.